Общи условия

1. Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Езакс ООД (собственик на интернет магазин www.ezax.bg) от една страна и потребителите на електронен магазин http://www.ezax.bg (наричан за краткост Сайт). Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на http://www.ezax.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2. По време на регистрация, с отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електонно изявление по списъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.

3. Поръчки чрез сайта http://www.ezax.bg/ се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4. Заa да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:

4. 1. Да имате постоянен адрес в България;

4. 2. Да сте попълнили вярно електронната регистрационна форма;

4. 3. Да сте се съгласили с настоящите Общи правила и условия;

4. 4. Да посочите точен и валиден телефонен номер и адрес за доставка;

4. 5. Да осигурите достъп и възможност за получаване на стоката.

5. Езакс ООД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща. В случай, че бъде отказана изискваната по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.

6. Езакс ООД си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка, поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

7. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас електронен адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на Езакс ООД. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения телефон.

8. Одобреният начин за плащане на покупките от Сайта е в брой в наш офис, по банков път или с банкова карта онлайн, като всички цени са крайни, с начислен ДДС и в български лева. Всички доставки в границите на България се доставят чрез куриерска фирма.

9. Условията, описани на фактурата, предоставена на потребителя при получаване на поръчаните продукти, поръчани от ezax.bg, заедно с настоящите общи условия, представляват пълна регулация на договорните отношения на двете страни, освен в случаите когато потребителят е подписал отделен договор за покупко- продажба със Езакс ООД.

10. Езакс ООД запазва правото си да поправя грешки и/или да обновявя съдържанието на Сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

11. Клиент, поръчал стока през електронния магазин http://ezax.bg и получил същата в магазина, по куриер, или друг вид транспорт, има право да откаже получаването на поръчката, или част от нея след като вече тя му е доставена, само в един от следните случаи:

  • при транспортирането стоката или нейната опаковка са повредени;
  • не е спазен предварително уговорения срок за доставка;
  • доставената стока явно не съответсва на поръчаната от клиента;
  • цената не съответства на първоначално оферираната;
  • при условията на чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ;
  • рекламации по гореизброените пунктове се извършват само в момента на доставката.

Извън изброените случаи, клиентът няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока. В противен случай той дължи заплащане на извършените разходи за доставка до него и връщане на стоката обратно на доставчика.
12. След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да я рекламира, или да иска връщането й и възстановяване на платената от него цена в следните случаи и срокове:
12. 1. Ако по време на нейната експлоатация са настъпили повреди, предвидени като гарационни;

12. 2. В случаите, предвидени в чл. 69, ал. 3 от ЗЗППТ.
При констатацията на дефектен продукт до 24 часа от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, в случая транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на продавача

13. Рекламации се приемат, както следва:
По т. 13. 1 - в срока предвиден в гаранционната карта, придружаваща стоката, след подробното попълване на формуляра за рекламация.
По 13. 2 - в 7-дневен срок от получаването на стоката при условие, че бъдат посочени писмено основателни причини за това и се подпише декларация, удостоверяваща, че стоката се намира във вида, в който е получена, без да е била ползвана и е с ненарушена оригинална опаковка.

Транспортните разходи по т. 13 са за сметка на продавача.

14. Информацията, събрана от Езакс ООД при използването на Сайта ще се използва само за посочените цели и в съответствие с приложимото право. Езакс ООД няма да предоставя информация на трети лица без изричното съгласие на посетителя. Ние не отдаваме, продаваме или по друг начин разпространяваме вашите лични данни на трети страни по никакъв повод, освен когато това не е наложено по силата на закон или съдебна заповед.

15. Езакс ООД си запазва правото, по свое усмотрение и по всяко време да променя, добавя или заличава части от Общите условия. Ваша е отговорността да проверявате тези Общи условия във всеки един момент преди да използвате Сайта. Фактът, че продължавате да използвате Сайта след публикуването на промените се приема като потвърждение за това, че приемате и сте съгласни с тези промени в настоящите Общи условия. С настоящото Вие се съгласявате, че всички последваши покупки се регулират от Общите условия, приложими до публикуването на изменените Общи условия, а след това в съответствие с тези изменени Общи условия. В зависимост от изпълнението на тези общи условия и всякакви техни модификации, Езакс ООД предоставя на Вас ("крайния потребител") лично, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране право да влизате във и да използвате Сайта. Поръчвайки продукти от магазина на Езакс ООД (както онлайн, така и по друг начин) или приемайки доставката на такива продукти, описани във фактурата, клиентът се съгласява да бъде обвързан с и приема тези Общи условия. Езакс ООД си запазва правото да променя тези условия без предизвестие по всяко време и единствено по собствено усмотрение.

16. Езакс ООД не носи отговорност за сайтове и тяхното съдържание, които не са част от сайта http://www.ezax.bg . Езакс ООД не се ангажира да преследва всеки сайт, към който има връзка за незаконно съдържание на авторски права, порногрофия, расизъм и всякакви други действия, забранени от законите на Република България. В случай, че потребител е забелязал подобни нарушения, се задължава да извести за тях Закс БГ ЕООД, за да бъде отстранен линка към сайта нарушител.

17. Отговорности

17. 1. Езакс ООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която се съдържа в Сайта;не носи отговорност за последиците, в т. ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Сайта;не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в Сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в Сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

17. 2. Езакс ООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържаща се в сайтовете, към които ими препратки.

17. 3. Езакс ООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугиете в уебсайта.

17. 4. Езакс ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна ezax.bg.

17. 5. Езакс ООД не носи отговорност за изчерпване на складовите наличности.

17. 6. Езакс ООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

17. 7. Езакс ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причина извън контрола на фирмата.

18. Продажбата на продукта се регламентира от законите на Република България.


Фирмени данни

ЕЗАКС ООД

ЕИК/Булстат: 202657726

ДДС Ид: BG202657726

М. О. Л. : Васил Весков Боянов

Адрес: София, бул. България 86Б, ет.4

You may purchase using Visa, MasterCard or any bank card with the Borica label.

Сайтът на Мебели EZAX е създаден от Creative Partners

Приятели: |